Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie za rok 2017
maj 5, 2018
Sprawozdanie za rok 2019
grudzień 12, 2021

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKO „DOBRO”  

W ROKU 2018

 

1) Dane Fundacji:

Nazwa: FUNDACJA IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKO „DOBRO”,

Adres siedziby: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Wesoła 14,

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 12.10.2015r;

Numer KRS: 0000580208;

            Numer REGON: 36272518000000;

Członkowie Zarządu Fundacji:

                            Barbara Popiełuszko-Matyszczyk-prezes

Marek Popiełuszko-wiceprezes

Józef Popiełuszko-wiceprezes

 

            Cele statutowe fundacji:

 • ochrona i propagowanie dziedzictwa duchowego oraz materialnego związanego z życiem i dziełem Księdza Jerzego Popiełuszko oraz Jego rodziców,
 • pomoc charytatywna, w szczególności osobom w podeszłym wieku oraz dzieciom z dysfunkcjami, chorobami oraz pochodzącym z ubogich rodzin,
 • pomoc rodzinom dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym,
 • kształtowanie postaw moralnych wśród dzieci i młodzieży.

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych.

Fundacja nie rozpoczęła w roku 2018 działalności gospodarczej.

Organizacja zamierza realizować swoje cele poprzez:

 1. finansowanie i wydawanie książek, opracowań oraz innych publikacji poświęconych Księdzu Jerzemu Popiełuszko oraz Jego rodzicom,
 2. finansowanie i organizowanie koncertów, wystaw, konkursów, seminariów, konferencji, wycieczek, szkoleń, spotkań poświęconych Księdzu Jerzemu Popiełuszko, Jego rodzicom oraz innej tematyce zgodnej z założeniami Fundacji,
 3. gromadzenie oraz opiekę nad dokumentami, publikacjami, obiektami oraz pamiątkami związanymi z Księdzem Jerzym Popiełuszko oraz Jego rodzicami,
 4. przyznawanie oraz finansowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów,
 5. organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz udzielanie takiej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności osobom w podeszłym wieku oraz dzieciom z dysfunkcjami lub chorobami,
 6. pomoc rodzinom dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, poszkodowanych w zdarzeniach losowych,
 7. organizowanie wolontariatu zgodnego z celami Fundacji,
 8. inicjowanie działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu rodzin,
 9. prowadzenie i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych zgodnych z celami
  Fundacji,
 10. stworzenie i prowadzenie portalu internetowego Fundacji propagującego cele Fundacji.

 

 

3) Główne działania Fundacji w 2018 roku:

Główne działania Fundacji w 2018 roku:

 1. W dniu 24 lutego 2018 roku Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszko ”Dobro” wraz z Polska Szkołą Jana Kochanowskiego w Norridge USA zorganizowała “Dzień z Ks. Jerzym”. Wszystkie grupy wiekowe na zajęciach lekcyjnych poznawały historie Polski i postać bł. Ks. Jerzego Popiełuszko. Po zajęciach można było obejrzeć wystawę “Tak się wszystko zaczęło.” udostępnioną przez Fundacje oraz można było zadać szczegółowe pytania bratankowi Ks. Jerzego, Markowi Popiełuszko .Młodzież i nauczyciele byli bardzo wdzięczni ,że mogli pogłębić wiedzę o Ks. Jerzym i uzyskać odpowiedzi na wiele pytań.
 2. 8 września Fundacja zorganizowała w Suchowoli obchody 71 rocznicy urodzin Ks. Jerzego Popiełuszko. Po złożeniu wieńców przy pomniku Ks. Jerzego Popiełuszko w parku miejskim odprawiona została msza św. koncelebrowana przez Bp. Ozorowskiego . Po Mszy Św., na scenie był wystawiony spektakl słowno-muzyczny “Wolność jest w Nas” przygotowany specjalnie na tę okazję przez Teatr Węgierki z Białegostoku.                         W uroczystościach wzięło udział wielu przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz kilkuset zaproszonych gości.

Wsparcia finansowego udzieliło Narodowe Centrum Kultury.

 1. Zarząd Fundacji brał udział w uroczystościach zorganizowanych 14 września przy

grobie Ks. Jerzego w Warszawie

 1. W ciągu roku zarząd Fundacji odbył wiele spotkań i odwiedził kilka Muzeów

przygotowując się do  podjęcia decyzji o budowie muzeum w Okopach.

4) Koszty poniesione przez Fundację:

Statutowe 85 497.47 zł

Administracyjne: 4 083.30 zł

Odsetki z tytułu nie terminowej opłaty: 0 zł

 

5) Dane o:

 1. Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0
 2. Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0

6) Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację wynosi 0 zł brutto.

 1. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 0 .
 2. Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 0

7) Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2018 r.:

Bank PKO kwota: 19 600,52zł

 

 1. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0

 

 1. Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 0
 2. Nabytych pozostałych środków trwałych: 0

 

8) Fundacja w roku 2018  korzystała z dotacji udzielonej przez Narodowe Centrum      Kultury w ramach programu Kultura –Interwencja 2018 na Spektakl muzyczny pt.: „Wolność jest w nas” w kwocie 79 471.84 zł

 

9) Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe

 CIT-8.

 

W roku 2018 r. w fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

 

 

Dąbrowa Białostocka, dn. 17.06.2019r

 

Sprawozdanie zatwierdził zarząd fundacji im. ks Jerzego Popiełuszko „Dobro”.