Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie za rok 2016
czerwiec 23, 2017
Sprawozdanie za rok 2018
lipiec 20, 2019

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKO „DOBRO”  

W ROKU 2017

 

1) Dane Fundacji:

Nazwa: FUNDACJA IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKO „DOBRO”,

Adres siedziby: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Wesoła 14,

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 12.10.2015r;

Numer KRS: 0000580208;

            Numer REGON: 36272518000000;

Członkowie Zarządu Fundacji:

                            Barbara Popiełuszko-Matyszczyk-prezes

Marek Popiełuszko-wiceprezes

Józef Popiełuszko-wiceprezes

Cele statutowe fundacji:

 • ochrona i propagowanie dziedzictwa duchowego oraz materialnego związanego z życiem i dziełem Księdza Jerzego Popiełuszko oraz Jego rodziców,
 • pomoc charytatywna, w szczególności osobom w podeszłym wieku oraz dzieciom z dysfunkcjami, chorobami oraz pochodzącym z ubogich rodzin,
 • pomoc rodzinom dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym,
 • kształtowanie postaw moralnych wśród dzieci i młodzieży.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych.

Fundacja nie rozpoczęła w roku 2017 działalności gospodarczej.

Organizacja zamierza realizować swoje cele poprzez:

 1. finansowanie i wydawanie książek, opracowań oraz innych publikacji poświęconych Księdzu Jerzemu Popiełuszko oraz Jego rodzicom,
 2. finansowanie i organizowanie koncertów, wystaw, konkursów, seminariów, konferencji, wycieczek, szkoleń, spotkań poświęconych Księdzu Jerzemu Popiełuszko, Jego rodzicom oraz innej tematyce zgodnej z założeniami Fundacji,
 3. gromadzenie oraz opiekę nad dokumentami, publikacjami, obiektami oraz pamiątkami związanymi z Księdzem Jerzym Popiełuszko oraz Jego rodzicami,
 4. przyznawanie oraz finansowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów,
 5. organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz udzielanie takiej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności osobom w podeszłym wieku oraz dzieciom z dysfunkcjami lub chorobami,
 6. pomoc rodzinom dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, poszkodowanych w zdarzeniach losowych,
 7. organizowanie wolontariatu zgodnego z celami Fundacji,
 8. inicjowanie działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu rodzin,
 9. prowadzenie i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych zgodnych z celami
  Fundacji,
 10. stworzenie i prowadzenie portalu internetowego Fundacji propagującego cele Fundacji.

3) Główne działania Fundacji w 2017 roku:

Za Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszko „DOBRO” założona przez rodzinę ks. Jerzego  , jako spadkobiercy spuścizny błogosławionego ks. Jerzego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutem Pamięci Narodowej i Burmistrzem Suchowoli zorganizowała obchody upamiętniające 70. rocznicę urodzin ks. Jerzego Popiełuszko w dniach 9-10 wrzesień 2017r w Suchowoli oraz w Okopach – Jego rodzinnej miejscowości. Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda,

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem, wiceminister Jarosław Zieliński i rolnictwa Krzysztofem Jurgielem, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk. prezes  IPN Jarosław Szarek, samorządowcy z burmistrzem Michałem Matyskielem, a także parlamentarzyści, mieszkańcy miasteczka, delegacje instytucji związanych z duchownym oraz reprezentanci służb mundurowych. Przybyli także koleżanki i koledzy Jerzego Popiełuszki z czasów jego młodości.

Listy do uczestników uroczystości skierowali prezydent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Ponadto, Pan Jan Kasprzyk wręczył medale „Pro Patria” – odznaczenia za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas obchodów goście mieli okazje poznać najbliższą rodzinę księdza – jego braci i siostrę, a także najbliższych przyjaciół zarówno tych znanych, jak Katarzyna Łaniewska i Halina Łabonarska, oraz nieznanych, którzy pomagali ks. Jerzemu i byli z nim w najtrudniejszych chwilach.

W programie był również panel edukacyjny IPN i pokaz sprzętu MSWIA oraz zwiedzanie Izby Pamięci. Po raz pierwszy pokazaliśmy wystawę wykonaną z rodzinnych zdjęć, ukazującą życie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko.

W niedzielę po uroczystej mszy świętej odprawionej przez arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.  Cieszył się też uznaniem występ słowno-muzyczny Marcina Stycznia z cudowną aktorką Haliną Łabonarską. W repertuarze były m.in. wiersze przyjaciółki ks. Jerzego, poetki Teresy Boguszewskiej.

Uroczystość obchodów 70. rocznicy urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszko prowadzili wyjątkowi aktorzy. W sobotę Dariusz Kowalski a w niedzielę zaś, uroczystości przed domem ks. Jerzego poprowadził Radosław Pazura.

Patronami medialnymi było Polskie Radio, TVP1, Nasz Dziennik, Republika.

Tegoroczne obchody mają na celu przypomnienie postaci ks. Jerzego, który był opiekunem osób więzionych i prześladowanych, przyjacielem każdego człowieka. Odprawiał Msze święte za Ojczyznę na Warszawskim Żoliborzu, na których uczestników umacniał w wierze, nadziei i miłości oraz postawach prospołecznych i patriotycznych. Nigdy nikogo nie potępiał, apelował o prawdę i rezygnacje z chęci odwetu za doświadczone krzywdy. Pomagał potrzebującym i prześladowanym. Uczestniczył i wspierał na rozprawach sądowych osoby represjonowane. Słowa, które powtarzał to ,,Zło dobrem zwyciężaj”. Swoją postawa i dobrocią skupiał na sobie ostrze nienawiści reżimowej propagandy oraz pasmo szykan ze strony władz PRL. I za to poniósł męczeńską śmierć w październiku 1984 roku.

Odbiór i zainteresowanie tym wydarzenie było tak duże, że w przyszłym roku Fundacja planuje kolejne wydarzenie w tym duchu.

4) Koszty poniesione przez Fundację:

Statutowe 34367.16 zł

Administracyjne: 2925.91 zł

Odsetki z tytułu nie terminowej opłaty: 0 zł

5) Dane o:

 1. Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0
 2. Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0

6) Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację wynosi 0 zł brutto.

 1. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 0 .
 2. Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 0

 7) Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2017 r.:

Bank PKO kwota: 23 371,45zł

 1.  Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0
 2. Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 0
 3. Nabytych pozostałych środków trwałych: 0
 4. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 48 zł

8) Fundacja w roku 2017 nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej.

9) Fundacja złożyła do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe

 CIT-8.

W roku 2017 r. w fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Dąbrowa Białostocka, dn. 28.04.2018r