Statut

Statut Fundacji pod nazwą Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”

 

Preambuła

Mając na uwadze, iż celem życia Księdza Jerzego Popiełuszko było niesienie pomocy osobom skrzywdzonym i słabym, dawanie nadziei oraz nauczanie, by „zło dobrem zwyciężać”, rodzina Księdza Jerzego Popiełuszko pragnie kontynuować Jego dzieło powołując fundację pod nazwą Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”, zwana w treści statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Agnieszkę Popiełuszko – Szklanko, Barbarę Popiełuszko
– Matyszczyk oraz Marka Popiełuszko, zwanych w treści statutu łącznie „Fundatorami”, a osobno „Fundatorem”, oświadczeniem udokumentowanym aktem notarialnym sporządzonym w dniu 08.07.2015 r. (Repertorium A nr 1575/2015) przez notariusza Hannę Piotrowską w jej Kancelarii Notarialnej przy ul. Warszawskiej 20 lokal 3 w Białymstoku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 • 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • 3.

Siedzibą Fundacji jest Dąbrowa Białostocka.

 • 4.
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne takie jak filie, oddziały, zakłady.
 • 5.
 1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
 2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
 3. Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, nagrody i tytuły honorowe oraz przyznawać
  je osobom zasłużonym dla celów Fundacji.
 4. Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 • 6.

Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji. Działalność gospodarcza Fundacji

 • 7.

Celami Fundacji są:

 • ochrona i propagowanie dziedzictwa duchowego oraz materialnego związanego z życiem
  i dziełem Księdza Jerzego Popiełuszko oraz Jego rodziców,
 • pomoc charytatywna, w szczególności osobom w podeszłym wieku oraz dzieciom
  z dysfunkcjami, chorobami oraz pochodzącym z ubogich rodzin,
 • pomoc rodzinom dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym,
 • kształtowanie postaw moralnych wśród dzieci i młodzieży.
 • 8.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • finansowanie i wydawanie książek, opracowań oraz innych publikacji poświęconych
  Księdzu Jerzemu Popiełuszko oraz Jego rodzicom,
 • finansowanie i organizowanie koncertów, wystaw, konkursów, seminariów, konferencji, wycieczek, szkoleń, spotkań poświęconych Księdzu Jerzemu Popiełuszko, Jego rodzicom oraz innej tematyce zgodnej z założeniami Fundacji,
 • gromadzenie oraz opiekę nad dokumentami, publikacjami, obiektami oraz pamiątkami związanymi z Księdzem Jerzym Popiełuszko oraz Jego rodzicami,
 • przyznawanie oraz finansowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów,
 • organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz udzielanie takiej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności osobom w podeszłym wieku oraz dzieciom z dysfunkcjami lub chorobami,
 • pomoc rodzinom dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, poszkodowanych w zdarzeniach losowych,
 • organizowanie wolontariatu zgodnego z celami Fundacji,
 • inicjowanie działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu rodzin,
 • prowadzenie i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych zgodnych z celami
  Fundacji,
 • stworzenie i prowadzenie portalu internetowego Fundacji propagującego cele Fundacji.
 • 9.
 1. Dla zapewnienia realizacji swoich celów statutowych Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w rozmiarach służących realizacji tych celów.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest:
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z,
 • Wydawanie książek – 58.11.Z,
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – 47.89.Z
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
  i targowiskami – 99.Z
 • Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z ,
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  – 59.11.Z,
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z,
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
 • Działalność muzeów – 91.02.Z.
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -85.59.B
 • Działalność wspomagająca edukację – 60.Z

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 • 10.
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych), stosownie do treści aktu notarialnego obejmującego oświadczenia Fundatorów o ustanowieniu Fundacji. Każdy z Fundatorów zobowiązany jest do zapłaty
  na rzecz Fundacji, na poczet jej funduszu założycielskiego, kwoty 700 zł (siedemset złotych).
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę
  1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 3. Do majątku Fundacji należą ponadto pieniądze, nieruchomości, rzeczy ruchome oddane Fundacji na własność oraz nabyte przez Fundację w trakcie jej istnienia.
 • 11.

Dochody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dotacji, subwencji,
 • dochodów ze zbiórek publicznych i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 • odsetek bankowych,
 • dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
 • aukcji internetowych.

 Rozdział IV

Zarząd Fundacji

 • 12.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 • 13.
 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch lub większej liczby członków. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.
 2. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatorów większością głosów.
 3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą: odwołania przez Fundatorów większością głosów,  zrzeczenia się funkcji członka Zarządu Fundacji bądź utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Zarządu Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą być wynagradzani. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest przez Fundatorów większością głosów.
 • 14.
 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w statucie
  do kompetencji Fundatorów.
 2. Fundatorzy podejmują decyzje w sprawach zastrzeżonych do ich kompetencji w statucie.
  W przypadku, w którym jeden z Fundatorów utraci zdolność do czynności prawnych, decyzje w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Fundatorów podejmują wszyscy pozostali Fundatorzy posiadający zdolność do czynności prawnych.
 3. W razie utraty zdolności do czynności prawnych przez ostatniego Fundatora, który posiada zdolność do czynności prawnych, kompetencje zastrzeżone w statucie dla Fundatorów przejmuje Zarząd Fundacji. W takim przypadku Zarząd Fundacji wykonując uprawnienia zastrzeżone w statucie dla Fundatorów podejmuje decyzje w formie jednomyślnych uchwał, podjętych przy obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.
 • 15.

Zarząd Fundacji:

 • kieruje działalnością Fundacji, w tym działalnością gospodarczą Fundacji,
 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 • przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 • wnioskuje o zmiany w statucie Fundacji oraz podejmuje inne działania zastrzeżone
  do kompetencji Zarządu Fundacji w niniejszym statucie,
 • sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • składa Ministrowi właściwemu ze względu na cele Fundacji coroczne, sprawozdanie
  z działalności Fundacji.
 • 16.
 1. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin pracy Zarządu Fundacji.
 2. Jeżeli Zarząd Fundacji nie jest jednoosobowy, to podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3.
 3. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu i terminie. Za zgodą wszystkich członków Zarządu Fundacji uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia – w drodze głosowania korespondencyjnego, także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 4. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
 5. Z posiedzenia Zarządu Fundacji sporządza się protokół.
 • 17.
 1. Jeżeli Zarząd Fundacji nie jest jednoosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członku Zarządu Fundacji działających łącznie.
 2. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczającą kwotę 2000.00 zł
  ( dwa tysiące zł 00/100) oświadczenie woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu łącznie. Zobowiązania, do tej kwoty może zaciągać jeden członek Zarządu Fundacji.
 • 17a.
 1. Rada Programowa Fundacji składa się z przynajmniej trzech osób w tym z Przewodniczącego którego wskazuje Zarząd Fundacji. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje
  i odwołuje Zarząd Fundacji większością głosów na 5 letnią kadencję,
 2. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo,
 3. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w wypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej , złożenia rezygnacji bądź odwołania.
 • 17b.
 1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji,
 2. Rada Programowa Fundacji propaguje cele, dla osiągnięcia których Fundacja została utworzona. W szczególności do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:
 1. a) promocja osób i dzieła patrona Fundacji,
 2. b) omawianie społecznych i kulturowych uwarunkowań dzieł prowadzonych przez Fundację,
 3. c) przedstawianie Zarządowi Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji
 • 17c.   
  1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, jednak
   nie rzadziej niż raz w roku,
  2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy
   lub na wniosek 1/3 członków Rady Programowej Fundacji,
  3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej Fundacji. W wypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.
 • 17d.

Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach
i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

 • 17e

Szczegółowy sposób pracy Rady Programowej określi Regulamin Rady Programowej uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Rozdział V

Zmiana statutu Fundacji

 • 18.
 1. Fundatorzy większością głosów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji,
  mogą zmienić statut Fundacji.
 2. Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

 • 19.
 1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy większością głosów.
 3. Fundatorzy większością głosów ustalają, na wniosek Zarządu Fundacji, procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu Fundacji.
 4. Likwidatorem jest Zarząd Fundacji.

Rozdział VII

Wejście w życie statutu Fundacji. Pierwszy rok obrotowy Fundacji

 • 20.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • 21.

Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się 31 grudnia 2015 roku.

 

Dąbrowa Białostocka, dnia 08.07.2015 roku -pierwsze podpisanie statutu

Dąbrowa Białostocka, dnia 26.04.2018 r. -ostatnia zmiana statutu