Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie za rok 2015
Czerwiec 23, 2017
Sprawozdanie za rok 2017
Maj 5, 2018

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKO „DOBRO”  

W ROKU 2016

 

1) Dane Fundacji:

Nazwa: FUNDACJA IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKO „DOBRO”,

Adres siedziby: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Wesoła 14,

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 12.10.2015r;

Numer KRS: 0000580208;

            Numer REGON: 36272518000000;

Członkowie Zarządu Fundacji:

                            Barbara Popiełuszko-Matyszczyk-prezes

Agnieszka Popiełuszko-Szklanko-wiceprezes

Marek Popiełuszko-wiceprezes

            Cele statutowe fundacji:

 • ochrona i propagowanie dziedzictwa duchowego oraz materialnego związanego z życiem i dziełem Księdza Jerzego Popiełuszko oraz Jego rodziców,
 • pomoc charytatywna, w szczególności osobom w podeszłym wieku oraz dzieciom z dysfunkcjami, chorobami oraz pochodzącym z ubogich rodzin,
 • pomoc rodzinom dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym,
 • kształtowanie postaw moralnych wśród dzieci i młodzieży.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych.

Fundacja nie rozpoczęła roku 2015 działalności gospodarczej.

Organizacja zamierza realizować swoje cele poprzez:

 1. finansowanie i wydawanie książek, opracowań oraz innych publikacji poświęconych Księdzu Jerzemu Popiełuszko oraz Jego rodzicom,
 2. finansowanie i organizowanie koncertów, wystaw, konkursów, seminariów, konferencji, wycieczek, szkoleń, spotkań poświęconych Księdzu Jerzemu Popiełuszko, Jego rodzicom oraz innej tematyce zgodnej z założeniami Fundacji,
 3. gromadzenie oraz opiekę nad dokumentami, publikacjami, obiektami oraz pamiątkami związanymi z Księdzem Jerzym Popiełuszko oraz Jego rodzicami,
 4. przyznawanie oraz finansowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów,
 5. organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz udzielanie takiej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności osobom w podeszłym wieku oraz dzieciom z dysfunkcjami lub chorobami,
 6. pomoc rodzinom dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, poszkodowanych w zdarzeniach losowych,
 7. organizowanie wolontariatu zgodnego z celami Fundacji,
 8. inicjowanie działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu rodzin,
 9. prowadzenie i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych zgodnych z celami
  Fundacji,
 10. stworzenie i prowadzenie portalu internetowego Fundacji propagującego cele Fundacji.

 

3) Główne działania Fundacji w 2016 roku:

Zarząd fundacji skupił się nad:

 • dokończeniem prac nad stroną internetową i logo fundacji,
 • uczestniczenie w rocznicy porwania Ks. Jerzego w Warszawie,
 • Wyjazd z najstarszym bratem ks. Jerzego, Józefem do Wysokiego Mazowieckiego, gdzie było spotkanie poświęcone kapelanom Solidarności. Przygotowaliśmy prezentację multimedialną o naszym Patronie a Józef Popiełuszko opowiadał o swoim bracie, o tym jak razem dorastali.

·         Sponsorowanie nagrody za I miejsce w  III Konkursu Poetyckiego o Ks. Jerzym Popiełuszko organizowany przez Dom Kultury w Suchowoli,

 • Fundacja składała wniosek o dofinansowanie na zorganizowanie rocznicy 70 urodzin ks. Jerzego Popiełuszko w Okopach  do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Zarząd fundacji w roku 2016 nie rozpoczął działalności gospodarczej.

4) Koszty poniesione przez Fundację:

Statutowe 610,13 zł

Administracyjne: 2978,75 zł

Odsetki z tytułu nie terminowej opłaty: 0 zł

5) Dane o:

 1. Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0
 2. Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0

6) Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację wynosi 0 zł brutto.

 1. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 0 .
 2. Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: Na dzieło 0 zł
 3. Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 0

 

 

7) Stan rachunku bankowego:

Bank PKO kwota: 3510.47 zł

 1. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0

 

 1. Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 0
 2. Nabytych pozostałych środków trwałych: 0
 3. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 560,01 zł

8) Fundacja w roku 2016 nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej.

9) Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe

 CIT-8.

W roku 2016r. w fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Dąbrowa Białostocka, dn. 08.05.2017r